Genderation Việt Nam
Thế hệ bình đẳng giới Việt Nam

Sự Kiện

Chúng tôi - thế hệ trẻ
cùng hành động để tạo nên thay đổi
Vì sao Genderation Vietnam ra đời?

Chúng tôi tin và cùng hành động để: Vai trò giới không còn là gánh nặng của bất cứ ai; Năng lực lãnh đạo không phụ thuộc vào giới tính; Ai cũng có thể theo đuổi công việc mà mình đam mê.